Zgromadzenie Obywatelskie decyduje o prawie szkolnym, bierze czynny udział w tworzeniu Regulaminu Szkoły, decyduje o zasadach działania Rzeczników Praw Obywatelskich, dyskutuje o zasadach oceniania i może zgłaszać projekty zmian do Rady Pedagogicznej.