4K

Wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami stworzyliśmy unikalny program, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny system. System ten opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kompetencjach kluczowych i kreatywności.

Krytyczne myślenie jest podstawą procesu uczenia się – i racjonalnej oceny otaczającej nas rzeczywistości. Podstawą są: selekcjonowanie i ocena wiarygodności informacji, odróżnianie faktów od opinii, dostrzeganie manipulacji, fake newsów, dylematów etycznych, społecznych, ekologicznych, zdrowotnych. Kształceniu krytycznego myślenia służą dyskusje i debaty, projekty, wyjazdy naukowe, praca zespołowa na co dzień,  formułowanie problemów i ich rozwiązywanie.

Umiejętności komunikacyjne ćwiczymy codziennie, podczas lekcji, w pracy tutorskiej, na przerwach, w działalności Rady Szkoły, Sejmu, rzeczników praw obywatelskich (więcej na temat demokracji szkolnej w “Róbmy swoje”). Do kompetencji komunikacyjnych zaliczamy podstawowe kompetencje psychologiczne, dlatego też obowiązkowym przedmiotem w szkole  jest TUP (trening umiejętności psychologicznych).

Dużą wagę przywiązujemy do systematycznego kształcenia kompetencji kluczowych, które powinna uwzględniać edukacja szkolna dbając o ich harmonijny rozwój. https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_pl

Staramy się pobudzać kreatywność, którą naszym zdaniem obdarzony jest każdy i każda. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy stawiana wyzwań różnego rodzaju a także do zajęć artystycznych i sportowych.

Realizacja 4 K  wymaga od nas reagowania na zmieniające się potrzeby uczennic i uczniów oraz odwagi niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nieustannie rozwijającej się szkole.