Rzecznicy Praw Obywatelskich są wybierani każdego roku, po jednej osobie z każdej klasy. Prowadzą mediacje, głównie między uczniami i nauczycielami.

Regulamin Rzeczników Praw Obywatelskich – SLO Startowa 4K

1. Działania Rzeczników Praw Obywatelskich, zwanych dalej RPO, mają charakter mediacyjny i są niezależne od działań Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej i nie mają charakteru wyroku sądowego.

1.1. Działania RPO prowadzone są w dobrej wierze, z należytą powagą i mają za zadanie wyłącznie rozwiązanie zgłoszonego problemu.

2. W skład RPO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas w szkole ze stanu uczniowskiego

2.1 RPO nie może być osoba objęta kontraktem za łamanie Regulaminu Szkoły

2.2 Na każdą klasę przypada wybrany przez nią jeden Rzecznik/jedna Rzeczniczka Praw Obywatelskich wyłoniony/wyłoniona w tajnym głosowaniu przeprowadzonym w klasie

2.3 Każda uczennica/każdy uczeń może oddać jeden głos na kandydatkę/kandydata na RPO

2.4 Opiekunem Rzeczników Praw Obywatelskich koordynującym ich spotkania i działania, i na ich prośbę uczestniczącym także w mediacjach jest wyznaczony nauczyciel

2.4.1. Opiekun czuwa nad przebiegiem spotkań wspólnych RPO i ogólnie nad procesem mediacji

3. RPO mają prawo do zorganizowania spotkania mediacyjnego stron sporu/konfliktu lub spotkania jednej ze stron z RPO na prośbę drugiej strony.

3.1. Zarówno spotkania RPO, jak i mediacje prowadzone przez RPO mają charakter poufny.

4. RPO muszą być obiektywni w swoich działaniach i kierować się wytycznymi zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej.

5. Działania RPO obejmują wszystkie stany społeczne Rzeczypospolitej Szkolnej.

6. RPO można odwołać z funkcji, jeśli nie sprawdza się w swojej roli – odwołanie następuje w drodze tajnego głosowania w klasie na wniosek przegłosowany większością głosów na zebraniu Rzeczników Praw Obywatelskich lub członkiń/członków klasy

6.1. Podstawą do złożenia przez zebranie wspólne RPO wniosku o odwołanie Rzeczniczki/Rzecznika Praw Obywatelskich jest trzykrotna nieuzasadniona nieobecność na zebraniach wspólnych RPO

7. Zebranie wspólne RPO opiekun RPO zwołuje co najmniej raz na miesiąc lub na wniosek kogokolwiek z grona RPO

7.1. W zebraniu powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby z grona RPO

7.2. Jeśli sprawa wymagająca omówienia dotyczy opiekuna RPO zebranie zwołuje na prośbę RPO Sędzia Sądu Szkolnego ze stanu nauczycielskiego

7.3. Konieczność zebrania Rzeczników Praw Obywatelskich usprawiedliwia nieobecność na zajęciach lekcyjnych

7.4. RPO ma obowiązek stawiać się na zebraniach, chyba że nieobecność wynika z istotnych przyczyn, niezależnych od RPO

7.5. Na zebraniu wspólnym RPO zgłaszane sprawy są omawiane i decydowane jest, czy RPO są właściwą instancją w danej sprawie, a także kto z RPO podejmie ustalone na zebraniu działania

8. RPO ma obowiązek przekazania sprawy innym Rzeczniczkom/Rzecznikom w razie swojego osobistego udziału w zgłoszonej sprawie lub ogólnie konfliktu interesów.

9. Po przeprowadzonej mediacji lub spotkaniu RPO składają sprawozdanie o wyniku działania na zebraniu wspólnym RPO

10. RPO składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności uwzględniając zasadę poufności swoich działań