Sąd Szkolny jest sądem arbitrażowym, rozstrzyga kwestie sporne. W skład Sądu wchodzą przedstawiciele każdego stanu – uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego.