Zasady funkcjonowania edukacji domowej na Startowej

 • po zapisaniu się do szkoły i złożeniu odpowiednich dokumentów osoba ucząca się w naszej Szkole otrzymuje legitymację szkolną
 • w ciągu roku szkolnego osoba ucząca się samodzielnie przygotowuje się do egzaminów końcoworocznych
 • za cały proces nauki odpowiada osoba ucząca się wraz ze swoimi opiekunami/rodzicami
 • uczeń/uczennica ED ma obowiązek przystąpić do egzaminów końcoworocznych z każdego z obowiązkowych w liceum przedmiotów
 • egzamin odbywa się w formie pisemnej i ustnej, progi oceniania egzaminów, to: 0-29% niedostateczny, 30-50% dopuszczający, 51-74% dostateczny, 75-84% dobry, 85-98% bardzo dobry, 99-100% celujący
 • w przypadku niezaliczenia egzaminu, uczeń/uczennica może przystąpić do egzaminu poprawkowego
 • w przypadku ponownego braku zaliczenia danego egzaminu/przedmiotu, uczeń/uczennica nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i nie może kontynuować nauki w ED
 • każda osoba ucząca się na poziomie rozszerzonym ma dostęp do materiałów pomocniczych i ułatwiających naukę danego przedmiotu w formie kart pracy do danych działów oraz kryteriów sukcesu (wymagań do egzaminu końcoworocznego)
 • każda osoba ucząca się na poziomie podstawowym otrzymuje kryteria sukcesu do egzaminu (wymagań do egzaminu końcoworocznego)
 • dodatkowo każdy uczeń/uczennica ma prawo do dwóch konsultacji przed egzaminem z nauczycielem egzaminatorem
 • konsultacje mogą odbywać się online lub na żywo (wg możliwości/kalendarza nauczyciela)
 • osoba kończąca cykl nauki w liceum może przystąpić do matury razem z osobami ze stacjonarnej Startowej
 • by przystąpić do matury, uczeń/uczennica w terminach zgodnych z terminarzem CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) składa w sekretariacie szkoły deklarację maturalną.