Formalności przy przyjęciu do szkoły w trybie Edukacji Domowej

Do edukacji domowej mogą być przyjęte osoby, które nie ukończyły 18 r.ż.

W celu zapisania do szkoły należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie pobrać go, wydrukować, podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć do sekretariatu szkoły
  • dostarczyć dokumenty potwierdzający dotychczasowy przebieg edukacji tj. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE z wynikami egzaminów po szkole podstawowej, świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, jeżeli uczeń/uczennica ukończyła już przynajmniej pierwszą klasę szkoły ponadpodstawowej
  • złożyć pisemne oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
  • złożyć pisemne zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • dostarczyć zdjęcie do legitymacji szkolnej

Po złożeniu dokumentów i potwierdzeniu ich kompletności, otrzymają Państwo mailowo potwierdzenie przyjęcia ucznia/uczennicy do Edukacji Domowej w Społecznym Liceum Startowa 4K im. Wojciecha Młynarskiego oraz listownie decyzję Dyrektora szkoły o wyrażeniu zgody na edukację domową i legitymację szkolną.

Uwaga! Obowiązuje limit przyjęć.

Zgłoszenia do klasy maturalnej przyjmujemy do 20 września ze względu na oficjalny kalendarz maturalny CKE.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

SLO Startowa 4K im. Wojciecha Młynarskiego

Edukacja domowa

ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa

W razie pytań o Edukację Domową prosimy o kontakt z p. Agatą Wojciechowską

pod numerem telefonu: 532 564 133

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej